• ثبت‌نام
  • |
  • ورود

بسته‌های اشتراک ویژه

خرید تکنوفاند

قیمت نهایی بعد از تخفیف 50 درصدی:

2,400,000 تومان
1,200,000 تومان
6,000,000 تومان
3,000,000 تومان
11,400,000 تومان
5,700,000 تومان
21,600,000 تومان
10,800,000 تومان
خرید تکنوفاند+فروش

قیمت نهایی بعد از تخفیف 50 درصدی:

4,000,000 تومان
2,000,000 تومان
10,000,000 تومان
5,000,000 تومان
19,000,000 تومان
9,500,000 تومان
36,000,000 تومان
18,000,000 تومان
تک‌سهم‌های چابک

قیمت نهایی بعد از تخفیف 50 درصدی:

7,200,000 تومان
3,600,000 تومان
18,000,000 تومان
9,000,000 تومان
34,000,000 تومان
18,000,000 تومان
64,800,000 تومان
32,400,000 تومان
بسته جامع

قیمت نهایی بعد از تخفیف 50 درصدی:

10,000,000 تومان
5,000,000 تومان
25,000,000 تومان
12,500,000 تومان
47,400,000 تومان
23,700,000 تومان
90,000,000 تومان
45,000,000 تومان